Polityka prywatności

Zaufanie Użytkowników korzystających ze strony hadatap.pl jest dla nas wyjątkowe. Z tego też powodu stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności, aby poinformować o zasadach i sposobach gromadzenia, a także wykorzystywania przekazanych danych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologicznych w ramach strony internetowej naszego przedsiębiorstwa, dostępnej pod adresem hadatap.pl (dalej: „witryna”).

Celem zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa i wysokiej jakości naszych usług prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Administratorem danych osobowych korzystającego ze strony internetowej, o ile dane te pozwalają one na zidentyfikowanie tej osoby w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

HADATAP Sp. z o.o.
ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod e-mailem: iod@hadatap.pl, pod numerem telefonu Administratora +48 881-941-278 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

 

Twoje dane osobowe

W roku 2018 wdrożone zostały istotne zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Aktualnie tę problematykę reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Nasze przedsiębiorstwo dostosowało się do wprowadzonych powołanych zmian i chcąc wypełnić spoczywający na nas obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej wskazujemy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

Odbiorcy danych, które nam przekazałeś

Celem wykonania spoczywających na nas obowiązków i realizacji własnych praw wynikających z działalności naszego przedsiębiorstwa będziemy przekazywać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:

a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Gwarantujemy, że korzystamy z usług jedynie takich podmiotów, które zapewniają wysokie gwarancje wdrożenia odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez nas z usług Google (m.in. poczty elektronicznej Gmail), Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (w szczególności Stanów Zjednoczonych Ameryki, USA), w których mogą być zlokalizowane serwery firmy Google, na których mogą być przechowywane dane osobowe. Firma Google jako dostawca narzędzi, z których korzystamy gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów zgodności określonych przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
Poza odbiorcami wskazanymi powyżej, nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym odbiorcom z państw trzecich.

 

Uprawnienia przysługujące użytkownikom strony

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Ci następujące uprawnienia:

Co do zasady, nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Ci zawsze jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przysługuje tylko do danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda, którą wyraziłeś w dowolnej formie.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją osobistą sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu. W tej stacji nie będziemy mogli przetwarzać tych danych osobowych, o ile nie wykażemy istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu

 

Okres przechowywania Twoich danych

Czas przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim te dane są przez nas przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych w celu:

 

Konsekwencje niepodania danych:

W przypadku przetwarzania danych w celu:

 

Konieczność zautomatyzowania podejmowanych decyzji, w tym profilowanie

Korzystanie przez nas z cookies i innych technologii śledzących, a także przetwarzanie Twoich danych umożliwia nam dopasowanie ofert i reklam naszych produktów do Twoich preferencji. Wyrażając zgodę na dostosowanie oferowanych treści do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji (profilowanie), pozwolisz nam na dokonywanie analizy Twojej aktywności w Internecie. Nasze działania, skutkujące w szczególności wyświetlaniem spersonalizowanych reklam, mogą istotnie wpłynąć na Twoje decyzje w zakresie zakupów.

 

Ochrona Twoich danych

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć na naszej stronie szereg narzędzi mających na celu zabezpieczenie danych, m. in. przez zastosowanie certyfikatu SSL, logowanie do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez aktualne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być odczytane przez nasz system informatyczny lub system informatyczny podmiotów trzecich.

Możesz zarządzać plikami cookies

Przy pierwszej wizycie na naszej witrynie jesteś informowany o wykorzystywaniu cookies i innych technologii, także dla celów profilowania (dopasowywanie naszych ofert do Twoich preferencji). Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Ciebie zgody. Korzystając z zaprojektowanego przez nas narzędzia, masz możliwość zarządzania plikami cookies (Twoimi zgodami) z poziomu witryny. Co więcej masz możliwość zmiany ustawień plików cookies przez zmianę ustawień swojej przeglądarki albo ich usunięcia.

Uprzedzamy jednak, że w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z witryny, a także innych stron internetowych może być zakłócone.

Pliki cookies, które wykorzystujemy

Poniżej przekazujemy Ci informacje o plikach cookies, które gromadzimy w ramach naszej witryny.

Cookies związane z funkcjonalnością witryny (cookies własne)
Te cookies są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji. Mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowania witryny.

Cookies podmiotów trzecich

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z narzędzi internetowych, które stosują pliki cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych narzędzi.

Google Analitics

Nasza witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, które jest udostępnione przez firmy Google Ireland Limited i Google LLC.

Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania Użytkowników. Google Analytics służy do analizy danych, które mogą być wykorzystywane przez inne narzędzia Google, w tym Google AdWords (Google Ads).

Funkcje reklamowe wykorzystywane w Google Analytics wdrożone na potrzeby naszej witryny, obejmują m.in. (I) remarketing w Google Analytics, (II) raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, (III) raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

Możesz zrezygnować z Google Analytics przez ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich używanych witrynach, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631.

Google AdWords (Google Ads)

Nasza witryna korzysta z narzędzia Google AdWords (Google Ads), które jest udostępnione przez firmy Google Ireland Limited i Google LLC.

Google AdWords (Google Ads) jest narzędziem umożliwiającym zarządzenie systemem reklamowym. Funkcjami reklamowymi wykorzystywanymi w Google AdWords, wdrożonymi na potrzeby naszej witryny są (I) remarketing, (II) kategorie zainteresowań, (III) podobni odbiorcy, (IV) inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, (V) kierowanie demograficzne i na lokalizację.

Możesz zrezygnować z Google AdWords (Google Ads), korzystając z udostępnionego przez nas narzędzia zarządzania plikami cookies albo poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google AdWords (Google Ads), w sposób wskazany pod adresem: https://support.google.com/adwords/answer/2407785.

 

Stan prawny Polityki Prywatności i jej zmiany

Obecna na naszej witrynie wersja polityki obowiązuje od 25 maja 2018 roku. W przypadku, gdy podejmiemy decyzję o wprowadzeniu aktualizacji niniejszego dokumentu, zamieścimy wprowadzone zmiany na witrynie wraz z adnotacją o dacie takiego działania. W przypadku wprowadzania istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkowników, wystosujemy do Użytkowników zawiadomienie ze stosownym wyprzedzeniem lub – tam, gdzie jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa – wystąpimy z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Obecna Polityka Prywatności została zaktualizowana w dniu 1 marca 2022 roku. Zakres tej aktualizacji dotyczy w szczególności wprowadzenia przez Administratora danych nowych usług i funkcjonalności i nie ma istotnego wpływu na sytuację prawną osób, których dane dotyczą, zapoznających się z niniejszą polityką przed datą jej aktualizacji. Zakres poczynionych aktualizacji dotyczy również doprecyzowania zasad przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich i nie ma wpływu na sytuację prawną osób, których dane dotyczą, zapoznających się z niniejszą polityką przed datą jej aktualizacji.